HARFISTA NA WIETRZE PDF

I tylko dba, by zadrze kieck sw Zatka sobie usta wdzonk i zacz gry nucc. Wchodzca posta zaciemnia otwr wejciowy. Kinch, przynie dzbanek. Stara kobieta podesza bliej i stana obok Stefana. Chwaa niech bdzie Najwyszemu.

Author:Tojarg Tygonos
Country:Kenya
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):12 September 2014
Pages:100
PDF File Size:12.24 Mb
ePub File Size:11.48 Mb
ISBN:122-6-71131-446-7
Downloads:56226
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TujinnStwierdzilimy w redakcji, e obie klasyfikuj si do jed- nej ksiki, poniewa, jakby nie patrze, obie nauczaj sowami Jezusa, jakie mona wyczyta wEwangeliach jak iwcaym Pimie witym. Zachowano take podobny styl isekwencj numeracji zgodn zpoprzednimi wydaniami jej ksiek. Interesujcym dla Czytelnika bdzie, dziki lekturze tej ksiki, zrozumie- nie teologii nauczania Jezusa1.

Czowiek moe by nauczycielem lub nie, po- zostaje jednak tylko czowiekiem. Natomiast Jezus by Nauczycielem znatury, poniewa jest wcielonym Sowem. Bg jest Prawd bezwzgldn, ktr prze- kazuje Sowu, apotem przez Chrystusa czowiekowi.

Zdolnoci, jakie posiada Jezus wdziedzinie nauczania Sowa Boego, zostay Mu dane znatchnienia Boego, czyli w najdoskonalszej formie, w jakiej mogy by przedstawione. Jezus jest Nauczycielem Pisma witego iwyrazem istoty Ojca, dlatego zawiera iobjawia ca prawd, ca mdro ica wiedz, jaka moe zaistnie. Co wi- cej, On sam jest wszelk prawd, nieograniczon mdroci, iwiatoci Ojca. Ztego wzgldu mona powiedzie, e Jezus jest jedynym doskonaym Nauczycielem. Inni nauczyciele poznajc tylko cz prawdy, ucz prawd wyszych od siebie, istniejcych poza nimi inie poznawalnych, dlatego s niedoskonali wnauczaniu.

Jezus natomiast naucza prawdy, ktr jest zna- tury On sam, awic Jego nauka jest nieomylna itrafia do serca suchacza. Tylko Jezus mg owiadczy: Wierzcie wwiato, pki wiato macie, aby- cie si stali synami wiata. To Jezus powiedzia, iodszedszy, ukry si przed nimi J 12,36 BW oraz jeszcze wyraniej: AJezus znowu przemwi do nich tymi sowy: Ja jestem wiatoci wiata; kto idzie za mn, nie bdzie chodzi wciemnoci, ale bdzie mia wiato ywota J 8,12 BW.

Opracowanie redakcyjne oparto na podstawie nastpujcych rde: R. Eisenebrg, Kobieta w czasach Biblii, Marabut, ; C. Jdrzejewski, Pedagogia Jezusa w wietle Ewangelii; F. Browning, Sownik Biblijny, Agora, Dlatego Jezusa mona nazwa si wiatoci wiata, ktry daje wiato ycia, albowiem tylko Jego Sowo, jakim On naucza jest wiatoci iwy- razem Boga.

Nauka Jezusa to nie tylko sowa ludzkie, choby najbardziej gbokie i wzniose, ale przede wszystkim sowa samego Boga Ojca. Jezus wzywa nas, abymy otworzyli na nie swoje umysy iserca. Nauczanie Jezusa rni si zasadniczo od nauczania uczonych wPimie. Stwierdzaj to wyra- nie Jego suchacze: Agdy Jezus dokoczy tych sw, zdumieway si tumy nad nauk jego. Albowiem uczy je jako moc majcy, anie jak ich uczeni wPimie Mt 7, Rni si ono nie tylko treci, ale rwnie sposobem argumentacji.

Uczeni wPimie powouj si na autorytet Mojesza iprorokw, natomiast Jezus, chocia czasami siga rwnie do tych oglnie przyjtych autorytetw, to jednak w gwnej mierze powouje si na autorytet Niebieskiego Ojca oraz na swj wasny, oczym wiadcz zwroty: Powiedziano waszym przodkom aJa wam powiadam Chrystus stara si swoimi normatywnymi wypowiedziami uzupenia iwy- jania nauk Mojesza iprorokw.

Stwarza now szko religijn idlatego Jego interpretacja prawa koryguje wypaczenia judaistycznej tradycji, jak to ma miejsce wprzypadku zbyt legalistycznych przepisw prawa obyczajowego, np. Zazwyczaj idzie znacznie dalej, gdy chodzi opodkrelenie nie litery, aducha prawa.

Zwy- powiedzi Jezusa emanuje nadzwyczajna pewno iniezwyka moc przekonywa- nia. Jeeli kto nie zostaje pocignity oczywistoci Jego nauk, to nie dlatego, e nie zosta przekonany, ale dlatego, e cofn si przed ow ciasn bram istrom ciek, po ktrej Chrystus kae swoim uczniom nie krzy zaparcia si siebie.

Odrzuca on drog Chrystusow nie ze wzgldw natury intelektualnej, ale typo- wo egzystencjalnej. Zreszt Jezus nie ma zamiaru przekonywa wszystkich, lecz swoje apele kieruje tylko do tych najbardziej zdecydowanych, ktrzy daj gwa- rancj podjcia trudu, wysiku inie ogldania si wstecz, bo tylko tacy nadaj si do Krlestwa Boego; Kto ma uszy do suchania, niechaj sucha; Kto moe poj niech pojmuje.

Tymi zwrotami Chrystus podkrela fakultatywny charakter przy- nalenoci do swojej szkoy. Chrystus mwi osprawach niebieskich tak samo, jak czowiek opowiada okraju, wktrym spdzi wiele lat ycia. Jednoczenie zdaje sobie spraw ztego, e rzeczywisto, ktr przedstawia, jest niewyraal- na wkategoriach ludzkiego mylenia.

Ztego wzgldu mwi otych sprawach w sposb prosty i zrozumiay, przyrwnujc je w przypowieciach do bardzo zwyczajnych spraw ziemskich. Wczytujc si wEwangeli, odczuwamy niekiedy niedosyt informacji otych niebieskich rzeczywistociach, zarysowanych tam nie- kiedy oglnikowo.

Od osoby, ktra zna ow rzeczywisto zwasnego dowiad- czenia, chcielibymy dowiedzie si znacznie wicej. Drodzy Czytelnicy 7 Gdy Chrystus mwi, na przykad, e wdomu Ojca mego mieszka jest wiele, chcielibymy pozna wicej konkretw o tych niebieskich przybyt- kach. Jednak zastanawiajc si nad tym nieco gbiej, dochodzimy do wnio- sku, e Jezus po prostu nie moe dokadniej wyjawi realiw Krlestwa Niebieskiego.

On zdaje sobie spraw zdwch barier, ktrych nie podobna przekroczy. Pierwsza to niewyraalno rzeczywistoci, oktrej chce m- wi, wkategoriach ziemskich. Druga to owa zasona zacignita na twarz wszystkich ludw, oktrej mwi prorok Izajasz Iz25,7 , aktrej nie mona odkry, a do ustalonego dnia. Owa zasona sprawia, e Jezus wswym nauczaniu moe nakreli jedy- nie bardzo niewyraneioglne kontury rzeczywistoci niebieskiej.

Nie uchy- la jej wicej, poniewa mogoby to zdezorganizowa ycie ziemskie. Nawet ta bardzo znikoma iniejasna znajomo przyszych dbr, osigana poprzez wia- r, doprowadzia wielu ascetw do negacji form ycia ziemskiego, kac im szuka zapowiadanego przez Chrystusa Krlestwa Boego zdala od orod- kw ludzkiej cywilizacji, na pustkowiu.

Dobrze, e by to jedynie niewielki procent zelotw, ale co by si stao, gdyby zechciaa tak postpi znaczna wikszo wyznawcw Chrystusa? Czasami Jezus mimochodem uchyla may rbek tej zasony, podajc jaki szczeg ztamtego wiata.

Robi tak, na przy- kad, gdy mwi: Albowiem gdy powstan zmartwych, ani si eni nie bd, ani za m wychodzi, lecz bd jako anioowie w niebie Mk 12,25 BW. Zasona zacignita na twarz wszystkich narodw i caun, ktry spowija ludy Iz 25,7 , sprawia, e czowiek nigdy nie ma cakowitej, namacalnej pewnoci, co do istnienia ukazywanego przez Chrystusa wiata wiecznoci.

Tak jednak by musi. Wprawdzie ten margines wtpliwoci, jaki pozostawia Chrystusowe nauczanie, odsuwa od Ewangelii racjonalistw typu apostoa Tomasza bo itaki niedowiarek musia si znale wgronie apostolskim, aby ostatecznie rozwia swoje wszelkie niejasnoci odnonie zmartwychwstania Chrystusa , nie przeszkadza jednak tysicom owiele bardziej zdecydowanych pj za Nim.

Krlestwo Boe doznaje gwatu Mt 11,12 izdobywaj je tylko ludzie bardzo zdecydowani wwierze. Ubezporednich uczniw Chrystusa owe wtpliwoci usun ostatecznie fakt zmartwychwstania Mistrza, ktrego ywego mogli oglda idotyka. Nie dotyczy to jednak porednich uczniw we wszystkich nastpnych pokoleniach ludu Boego, ktrym musi wystar- czy wiara wto, co przekazali naoczni wiadkowie tych wydarze. Dlatego Jezus tak usilnie akcentuje bosk cnot wiary, ktra jako jedyna moe prze- bi ciemnoci owej zasony tak, e czowiek moe wprawdzie niewyranie, jakoby przez mg, lecz wystarczajco realnie, ujrze w nowy wiat ziemi obiecan przez Chrystusa.

Moe zastanawia to, co Jezus mwi oswym na- uczaniu wprzypowieciach, cytujc proroka Izajasza: AOn rzek: Id imw 8 Nauki Jezusa do tego ludu: Suchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, ipatrzcie uwanie, lecz nie poznawajcie!

Znieczul serce tego ludu idotknij jego uszy guchot, ajego oczy lepot, aby nie widzia swoimi oczyma inie sysza swoimi uszyma, inie rozu- mia swoim sercem, eby si nie nawrci inie ozdrowia! Iz6, BW. Wam dano pozna [wprost] tajemnice krlestwa Boego ainni poprzestaj na przy- powieciach, aby patrzc, nie widzieli, isuchajc, nie rozumieli k 8, Niezrozumienie nie jest zamierzone przez Jezusa, ale wynika ze zej woli suchaczy, ktrzy nie chc przyj nauki Chrystusa, gdy nie ma wich umy- sach waciwego nastawienia na Boga, bowiem tylko kto z Boga jest, sw Boych sucha J 8,47 BW.

Takim ludziom, ktrzy nie chc si otworzy na Ewangeli Zbawienia swojej duszy nie warto powica czasu. Tajemnice Krlestwa Boego naley tumaczy tylko tym, ktrzy zdolni s je zrozumie iprzekazywa dalej usyszan Dobr Nowin, tzn. Dlatego Jezus mwi: Wam dano pozna tajemnice krlestwa Boego.

Mwi nam: Ja si na to narodziem ina to przyszedem na wiat, aby da wiadectwo prawdzie J 18, Dlatego te czsto zaczyna swoje wypowie- dzi sowami: Zaprawd, zaprawd powiadam wam. Ma to upewni suchaczy w przewiadczeniu, e to, co im oznajmia, zna z wasnego dowiadczenia, oczym sam mwi winnym miejscu: Zaprawd, zaprawd powiadam ci, co wiemy, to mwimy, ico widzielimy, otym wiadczymy, ale wiadectwa nasze- go nie przyjmujecie Anikt nie wstpi do nieba, tylko Ten, ktry zstpi znieba, Syn Czowieczy J 3, Jezus powouje si na wasn wie- dz i prawdomwno oraz nieprzemijalno swoich sw.

Niebo i ziemia przemin, ale sowa moje nie przemin Mt 24,35 BW. Powouje si rw- nie na powag swego Ojca, na jedno zNim ina posannictwo, jakie od Niego otrzyma.

Zasadnicz tre nauczania Jezusa stanowi Krlestwo Boe w trzech odsonach: to, ktre pojawio si w Jego bosko-ludzkiej Osobie Mesjasza; to, ktre bdzie si przewija poprzez dzieje ludzkie wKociele, a do koca wiekw; oraz to wieczne, pene ycia ichway, ktre nastpi po wypenieniu czasw ipojawi si wraz zJego powtrnym przyjciem. Jezus wprawdzie zastrzega, e nie przyszed znie prawa Starego Przymierza, ale je wypeni Mt 5,17, k 16,17 , przyjmuje jednak ducha starego prawa ito, co wnim niezmienne, ponadczasowe iistotne.

Odrzuca natomiast niewolnicze trzymanie si litery prawa ijego nakazw dotyczcych szabatu Mt 12,; Drodzy Czytelnicy 9 Mk 2,23; J 7, , postu Mt 9,14; 6,16; Mk 7,; k 6,39 , wyranie hodujc zasadzie, e prawo jest dla czowieka, anie czowiek dla prawa. Nie mniemajcie, e przyszedem rozwiza zakon albo prorokw; nie przyszedem rozwiza, lecz wypeni Mt 5,17 BW ; Lecz atwiej jest niebu iziemi przemi- n, ni przepa jednej kresce zzakonu k 16,17 BW.

Przeciwstawia si take surowym karom za przekroczenie prawa J 8, , goszc zasad miosierdzia iprzebaczenia. Wnauce Jezusa spotykamy wybit- ne psychologiczne spojrzenie na czowieka, ktrego ocenia si nie tyle podug jego zewntrznych czynw, ile podug wewntrznego nastawienia Mt 6, , przy czym bierze si pod uwag jego duchowe wyposaenie: talenty imoli- woci k 12, Aona odpowiedziaa: Nikt, Panie! Wtedy rzek Jezus: IJa ci nie potpiam: Id iodtd ju nie grzesz J 8,11 BW ; Nie bdcie do nich podob- ni, gdy wie Bg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie Mt 6,8 BW ; Lecz ten, ktry nie zna, cho popeni co karygodnego, odbierze niewiele razw.

Komu wiele dano, od tego wiele bdzie si da, akomu wiele powierzono, od tego wicej bdzie si wymaga k 12,48 BW.

Wane s nie tylko same czyny, ale rwnie intencja, motywy, jakimi czowiek kieruje si wswoim postpowaniu, anawet jego myli ipragnienia. Nie ocenia si czo- wieka po sowach, ktre wypowiada, ale po czynach, ktre spenia ipo moty- wach, zjakich podejmuje okrelone dziaanie: Nie sdcie zpozoru, ale sdcie sprawiedliwie J 7,24 BW. To ujmowanie prawa wkontekcie egzystencjalnym, anie legalistycznym, jest charakterystyczne dla ducha goszonego przez Jezusa.

Uczeni wPimie osdzaj cudzoon kobiet wduchu sztywnych praw, Jezus wduchu g- bokiego humanizmu imiosierdzia. Na tym wanie polega zasadnicza r- nica midzy starym i nowym prawem. Jezus uczy o rwnoci wszystkich ludzi wobec Boga iwobec Boego prawa. Bg bdzie ocenia czowieka wy- cznie na podstawie jego moralnej wartoci Mt 20, Jezus ocenia ludzi wedug stopnia ich wiary, nie za wedug przynalenoci do narodu wybra- nego Mt 7,6; k 10,27; 7, Wszyscy ludzie s brami, dziemi Ojca w Niebiosach.

Blini to kady czowiek, nawet poganin i celnik, nawet najwikszy grzesznik iwrg, ktrego nie mona wykluczy zzakresu swo- jej mioci. Przypowie omiosiernym Samarytaninie doskonale ilustruje t prawd. Jezus wykracza poza ramy judaistycznego iwogle oglnowschod- niego androcentryzmu ocena wiata z punktu widzenia mczyzny, do- wartociowujc kobiet w wielu spoecznych aspektach wczesnego ycia. Prawo Mojeszowe surowiej osdzao kobiet, dajc owiele wiksze przywi- leje mczynie.

Jezus znosi to zrnicowanie. Uwidacznia to si szczeglnie 10 Nauki Jezusa wzreformowaniu starego prawa maeskiego, dopuszczajcego bardzo a- twe rozwody i przez to najbardziej dyskryminujce kobiet.

Jezus dobit- nie podkrela trwao maestwa, stwierdzajc autorytatywnie, e kady, kto si rozwodzi, cudzooy ibierze na siebie grzech cudzostwa swojego partnera, wyczajc powd cudzostwa. Dostrzegajc kobiet wyciu pu- blicznym, Jezus stawia j niejako na rwni z mczyzn.

W wyrany spo- sb amie przepisy judaistycznej obyczajowoci, nie pozwalajce na kontakty mczyzn z kobietami w yciu publicznym, co jeszcze do dzi zachowao si w skrajnych odamach islamu.

KOMPRESORSKE STANICE PDF

James Joyce - Ulisses.pdf

This website uses cookies to improve your experience. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent.

KIMBERLY ZANT PDF

HARFISTA NA WIETRZE PDF

Shadow of the Seer. Foster Alan Dean — cykl Spellsinger. Swanwick Michael — Jack Faust. The Moment of the Magician. The Quest for Saint Camber. Patrick Rothfuss — The Name of the Wind z cyklu: Immortalized harfist poets and debated by wiegrze, it was commonly accepted-even at a school steeped in bardic tradition-that Bone Plain, with its three trials, three terrors, and three treasures, was nothing more than a legend, a metaphor. A Memory of Light.

DESCARCA DECLARATIA 300 PDF

Nauki Jezusa 2

.

Related Articles