PED RICHTLIJN PDF

Tot 30 mei was het mogelijk om de eerdere Italiaanse norm toe te passen, terwijl vanaf die datum de PED van toepassing is geworden en de voorafgaande bepalingen heeft vervangen. Onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen bijvoorbeeld de leidingen, de hydraulische kleppen en de vaten die onderworpen worden aan een absolute druk hoger dan 0,5 bar, met uitzondering van de machines. Op drukapparatuur met een druk gelijk of lager dan 0,5 bar is de norm derhalve niet van toepassing. Wanneer de druk echter hoger is, moet beoordeeld worden of de norm wel of niet van toepassing is.

Author:Mazulkree Tojajas
Country:Botswana
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):13 January 2006
Pages:155
PDF File Size:5.38 Mb
ePub File Size:20.31 Mb
ISBN:914-2-92829-364-3
Downloads:75373
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TadalMogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering. Onder drukapparatuur vallen drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages, andere onder druk staande appendages en de aan deze producten bevestigde elementen waaronder flenzen, tubulures, koppelingen, steunconstructies en hijsogen.

Voorbeelden van drukapparatuur zijn ketels, snelkookpannen, brandblussers, warmtewisselaars en stoomgeneratoren. Een volledige opsomming van producten die buiten het toepassingsgebied vallen vindt u in Artikel 1, lid 2 van de richtlijn. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatieinstituut NEN. De in Artikel 4, lid 3 beschreven drukapparatuur en samenstellen moeten worden ontworpen en vervaardigd volgens de in de betreffende lidstaat geldende regels van goed vakmanschap om een veilig gebruik te waarborgen.

Bijzonderheden De wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van drukapparatuur staan in artikel 6 tot en met 10 van de richtlijn. U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen. Conformiteitsbeoordeling U moet een procedure voor conformiteitsbeoordeling uitvoeren die van toepassing is op de betreffende categorie drukapparatuur.

Stemt de apparatuur overeen met de richtlijn? Dan verstrekt de notified body een certificaat aan u. In alle gevallen blijft de fabrikant verantwoordelijk dat de apparatuur overeenstemt met de eisen van de richtlijn.

Technische documentatie De richtlijn eist dat u technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van de apparatuur. De documentatie maakt beoordeling mogelijk van de conformiteit van de apparatuur met de richtlijn. Bijlage III van de richtlijn noemt de documenten die minimaal aanwezig moeten zijn.

U bewaart de technische documentatie 10 jaar vanaf het moment dat de apparaten in de handel zijn. U stelt ze beschikbaar aan nationale markttoezichtautoriteiten van EU-landen wanneer zij hierom verzoeken. EU-conformiteitsverklaring Artikel 17 van de richtlijn eist dat u een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstelt volgens het model in Bijlage IV.

Deze verklaring bevat de elelementen die worden genoemd in de betreffende conformiteitsbeoordelingsprocedures van Bijlage III. Door het opstellen van deze verklaring, neemt u verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de apparatuur met de vereisten van de richtlijn. U bewaart de EU-conformiteitsverklaring 10 jaar vanaf het moment dat het apparatuur in de handel is. CE-markering Voordat u de drukapparatuur of samenstellen in de handel brengt, brengt u de CE-markering aan.

Dit moet op de producten zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van het materiaal niet mogelijk of verantwoord, dan brengt u de CE-markering aan op de verpakking en in de begeleidende documenten.

Indien een notified body is betrokken bij de productiecontrolefase, dan volgt zijn identificatienummer na de CE-markering. CE-markering geldt niet voor drukapparatuur of samenstellen genoemd in Artikel 4, lid 3 van de richtlijn.

ADVANCED ELECTRICAL INSTALLATION WORK TREVOR LINSLEY PDF

PED reglementering

Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering. Onder drukapparatuur vallen drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages, andere onder druk staande appendages en de aan deze producten bevestigde elementen waaronder flenzen, tubulures, koppelingen, steunconstructies en hijsogen. Voorbeelden van drukapparatuur zijn ketels, snelkookpannen, brandblussers, warmtewisselaars en stoomgeneratoren. Een volledige opsomming van producten die buiten het toepassingsgebied vallen vindt u in Artikel 1, lid 2 van de richtlijn.

IRF830B DATASHEET PDF

Zoek resultaten

.

HOJA MILIMETRICA PDF

PED-verklaringen - Richtlijn drukapparatuur

.

Related Articles