FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA PDF

Variranje mase za jednodozne prakove; ne izvodi se ukoliko se za sve lekovite supstance izvodi ispitivanje na jednolikost sadraja uvaju se u dobro zatvorenim posudama a ukoliko sadre isparljivu supstancu u hermetiki zatvorenoj posudi. U okviru monografije Pulveres peroralia navode se jo i efervescentni prakovi i prakovi za izradu rastvora i suspenzija za oralnu primenu. Efervescentni prakovi Jednodozni ili viedozni preparati prakova koji sadre kisele supstance i baznu supstancu karbonat ili hidrogenkarbonat , koji u prisustvu vode brzo reaguju meusobno uz razvijanje CO2. Pre upotrebe se rastvaraju ili disperguju u vodi. Prakovi i granule za izradu rastvora i suspenzija za oralnu upotrebu Mogu da sadre pomone materije za pobljanje rastvaranja ili dispergovanja i spreavanja ovravanja taloga keikovanja. Posle rastvaranja ili suspendovanja, moraju da odgovaraju zahtevima za oralne rastvore i suspenzije.

Author:Dill Febar
Country:Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):23 November 2016
Pages:498
PDF File Size:3.14 Mb
ePub File Size:20.49 Mb
ISBN:252-5-76622-348-3
Downloads:68030
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VotilarDrevni kineski zapisi koji datiraju iz perioda od oko Egipatska medicina je nastala oko On je prvi opisao lekovitost velebilja i sene. Pojava Dioskordia prvi vek n. Njegovi zapisi su umnogome imali uticaj na razvoj farmacije u srednjem veku. Pojava rimskog filozofa, lekara i apotekara Galena 2 vek n. Kao veliki eksperimentator na polju izrade lekova,Galen je uveo neke metode i tehnike koje su se u neizmenjenim oblicima koristile sve do Pojava Persijanaca Ibn-Sine Ne bez razloga,Avicenu nazivaju persijskim Galenom.

Opremljena je ormarima,policama i fiokama. Sve obavljene analize se evidentiraju u knjizi laboratorijske analize koju mora imati svaka apoteka. Sprave za merenje i izradu farmaceutskih oblika. Sve stavke koje ne odgovaraju po nekom kriterijumu, odvajaju se u posebnu kutiju sa oznakom reklamacije. Zapisnik o reklamaciji robe overava upravnik apoteke. Sve izmene se evidentiraju na receptu. Korisnik usluge,prilikom ulaska u apoteku,mora osetitipozitivnu atmosferu.

Ako se u oficini nalaze stare osobe,invalidi ili majke sa decom,ove kategorije korisnika usluge,po pravilu,imaju prednost pri davanju usluge.

Preduslov za kvalitetnu apotekarsku uslugu je dobra komunikacija sa korisnikom usluge. Recepte,koje je korisnik usluge dao na uvid,potrebno je najpre prekontrolkistani na administrativnu ispravnost. Sve izmene obavezno evidentirati na pogodnom mestu,na receptu.

Obavezno proveriti podatke osobe za koju je lek prepisan,kao i osobe koja lek preuzima. Narkoticise ne smeju izdavati maloletnim osobama. Uz Jugoslovenske farmakopeje ,do sada nisu izdavani komentari. Monografije Ph. Naslov monografije je napisan na srpskom jeziku a podnaslov je na latinskom jeziku.

Definicija predstavlja oficinalnu definiciju supstance ,preparata ili nekog drugog predmetamonografije. Monografije predhodnih izdanja jugoslovenskih farmakopeja se donekle razlikuju od monografija Ph. Na primer,u okviru monografija Ph.

IV nalaze se doze,srednje koncentracije ,inkompatibilnost ,sinonimi,delovanje i upotreba itd. Osim farmakopeje i magistralnih formula,u praksi se koristi i registar gotovih lekova.

Primer kauzalne terapije bi bila terapija ihfekcija antibioticima. Kao primeri farmaceutskih oblika mogu se navesti,na primer,tablete,kapsule,sirupi i lekovite masti. Pacijentu kome su namenjeni ,izdaju se uglavnom neposredno nakon izrade. U ovu grupu bi se mogli svrstati tradicionalni biljni lekovi npr. Ona mogu biti relativno bezopasna promena boje urina u toku terapije ili veoma opasna alergije na lekove.

Disperzni sistem je sistem koji se sastoji od najmanje dve faze-disperzuma i disergensa. Ponekad se disperzum naziva disperziona faza,a dispergens disperziono sredstvo. Osobine ovog tipa disperzije zavise od koncentracije,temperature i pritiska. Osobine kolodnih d.

Boje Za bojenje farmaceutskih preparata koriste se boje koje se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji. Boje za bojenje fm. U novije vreme se dosta koriste i suspenzije nerastvornih boja u odg. Kao harmonizatori se koriste glicerol,sorbitol ili skrob. Ovaj tip pakovanja naziva se bulk. Polivinilhlorid, polietilen i polipropilen su dobre barijere za mirise, dok polietilen i polipropilen predstavljaju slabu barijeru za intezivne mirise.

Obojeno staklo se dobija dodavanjem metalnih oksida koji staklu mogu dati obojenje. Ima tendenciju da adsorbuje neke boje i konzervanse. Zapaljivost polietilena se koriguje dodatkom antimon-trioksida. Polivinilhlorid PVC , za razliku od polipropilena ima amorfnu strukturu a u zavisnosti od postupka dobijanja, postoje tvrdi i meki polivinilhlorid. Osetljiv je na jake baze i jaka oksidaciona sredstva. Otporan je na alkohol, biljna i mineralna ulja.

Aluminijumske folije debljine 20 mikrometara imaju veliku propusnost za gasove i paru, a propusnost se smanjuje kombinovanjem sa nekim sintetskim materijalima.

Lekovite supstance se primenjuju same, kao lek, veoma retko. To je sistemsko delovanje. Lekovita supstanca dospeva u sistemsku cirkulaciju, i ispoljava sistemsko delovanje.

Lek se apsorbuje u regionu donje i srednje rektalne vene i odlazi u sistemsku cirkulaciju. Gornja rektalna vena uliva se u venu portu koja prokrvljuje jetru i preko nje lekovi dospevaju u sistemsku cirkulaciju nakon prolaska kroz jetru. Primenom supozitorija izbegava se efekat prvog prolaska leka kroz jetru.

Rektalno primenjeni lekovi mogu pokazati sistemsko ili lokalno delovanje. To su tzv. Doze se mogu izraziti u miligramima mg , mikrogramima, ili internacionalnim jedinicama i. Neke farmakopeje daju tablicu terapijskih doza koje se odnose na normalno razvijenu decu.

JOSEPH DE ROO 2001 KANJI PDF

Farmaceutska tehnologija I

.

CHROMOCULT AGAR PDF

Vesna Putić, dipl. farm. spec. farmaceutske tehnologije

.

A COMPANION TO ECONOMETRIC ANALYSIS OF PANEL DATA BALTAGI PDF

Biljana Martinović, dipl. farm. spec. farmaceutske tehnologije

.

Related Articles